Payment&Delivery

配送料金一覧

普通
(小物・
ボール1個など)

北海道 北海道              
  1260円              
東北 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県    
  730円 730円 730円 680円 680円 680円    
関東 東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県
  650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円
信越 新潟県 長野県            
  660円 660円            
東海 愛知県 三重県 岐阜県 静岡県        
  660円 660円 660円 660円        
北陸 石川県 福井県 富山県          
  660円 660円 660円          
関西 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 京都府 滋賀県    
  750円 750円 750円 750円 750円 750円    
中国 広島県 岡山県 島根県 山口県 鳥取県      
  920円 920円 920円 920円 920円      
四国 香川県 愛媛県 高知県 徳島県        
  920円 920円 920円 920円        
九州 福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県  
  1050円 1050円 1050円 1050円 1050円

1050円

1050円  
沖縄 沖縄県              
  1450円              

大型
(2個入りバッグ・
ボール2個など)

北海道 北海道              
  1400円              
東北 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県    
  1100円 1100円 1100円 980円 980円 980円    
関東 東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県
  950円 950円 950円 950円 950円 950円 950円 950円
信越 新潟県 長野県            
  1060円 1060円            
東海 愛知県 三重県 岐阜県 静岡県        
  1060円 1060円 1060円 1060円        
北陸 石川県 福井県 富山県          
  1100円 1100円 1100円          
関西 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 京都府 滋賀県    
  1100円 1100円 1100円 1100円 1100円 1100円    
中国 広島県 岡山県 島根県 山口県 鳥取県      
  1240円 1240円 1240円 1240円 1240円      
四国 香川県 愛媛県 高知県 徳島県        
  1240円 1240円 1240円 1240円        
九州 福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県  
  1350円 1350円 1350円 1350円 1350円 1350円 1350円  
沖縄 沖縄県              
  1960円              

普通(小物・ボール1個など)

北海道
北海道              
1,025円              
東北
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県    
720円 720円 720円 615円 615円 615円    
関東
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県
615円 615円 615円 615円 615円 615円 615円 615円
信越
新潟県 長野県            
615円 615円            
東海
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県        
615円 615円 615円 615円        
北陸
石川県 福井県 富山県          
615円 615円 615円          
関西
大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 京都府 滋賀県    
720円 720円 720円 720円 720円 720円    
中国
広島県 岡山県 島根県 山口県 鳥取県      
  820円 820円 820円 820円 720円      
四国
香川県 愛媛県 高知県 徳島県        
925円 925円 925円 925円        
九州
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県  
925円 1025円 1025円 1025円 1025円 1025円 1025円  
沖縄
沖縄県              
1435円              

大型(2個入りバッグ・ボール2個など)

北海道
北海道              
1,335円              
東北
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県    
925円 925円 925円 925円 925円 925円    
関東
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県
925円 925円 925円 925円 925円 925円 925円 925円
信越
新潟県 長野県            
925円 925円            
東海
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県        
925円 925円 925円 925円        
北陸
石川県 福井県 富山県          
925円 925円 925円          
関西
大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 京都府 滋賀県    
925円 925円 925円 925円 925円 925円    
中国
広島県 岡山県 島根県 山口県 鳥取県      
1130円 1130円 1130円 1130円 925円      
四国
香川県 愛媛県 高知県 徳島県        
1230円 1230円 1230円 1230円        
九州
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県  
1335円 1335円 1335円 1335円 1335円 1335円 1335円  
沖縄
沖縄県              
1950円              

お支払い方法

代金引換

佐川急便のコレクトサービスによる代金引換サービス

代金引換手数料

商品代金

1万円未満330円

3万円未満440円

10万円未満660円

30万円未満1100円

銀行振り込み

○Paypay銀行 本店営業部(001)

店舗引き取り

Proshop TSまたは ラクゾー全店舗にて引き取り可能

ご希望の店舗をお選びください。